Document de posicionament a la UE sobre el Contracte de Rendiment Energètic (EPC)

L’objectiu del projecte EESI 2020 és contribuir a l’obtenció del 20% d’estalvis energètics que la UE té previstos pel 2020 a través d’un significatiu desplegament dels contractes de rendiment energètic (EPC) per mitjà de la seva aplicació sistemàtica a llarg termini en 9 grans regions urbanes.

Gràcies a les experiències dins de EESI de 2020, s’ha pogut elaborar un document de posicionament adreçat a les parts interessades i a les empreses de serveis energètics europees.

Els contractes de rendiment energètic tenen com a objectiu augmentar la confiança dels propietaris d’edificis i dels inversors per dur a terme l’execució pràctica de mesures d’enginyeria, de manera que s’obtingui l’estalvi esperat, tant a nivell energètic com de costos econòmics. Un dels aspectes amb què es relaciona l’EPC és com a instrument financer, ja que ofereix la oportunitat d’inversió per tercers del capital inicial de les mesures d’estalvi energètic, a canvi d’una part dels estalvis de les despeses de funcionament.

A partir de les experiències dels socis del projecte EESI2020, es presenten les següents recomanacions:

  • Idear noves maneres de treballar a partir de la recent decisió de l’Eurostat que determina que les despeses de capital dutes a terme per una empresa de serveis energètics “s’hauran de registrar en els fulls de balanç del govern”.
  • Dedicar més atenció a expandir el mercat de l’ EPC al sector privat, el qual no està afectat per les decisions de l’Euroestat. Hi ha un gran mercat més enllà del sector públic.
  • Reconèixer el paper dels Facilitadors per dur a terme projectes específics d’EPC i donar més formació a nivell regional a nous Facilitadors de Projectes.
  • Fomentar programes dirigits a la millora de l’ EPC dins el marc nacional i donar suport financer als clients d’EPC. Així per exemple, Irlanda i Alemanya disposen de fons públics per donar suport financer a aquest tipus de projectes.

Document de posicionament a la UE sobre l’EPC

Butlletí

Segueix-nos!