Novinky & Akce

Poziční dokument k EPC na úrovni EU

Zkušenosti získané v rámci projektu 2020 byly v jeho závěr shrnuty v Pozičním dokumentu k EPC. Dokument je adresován zúčastněným stranám na úrovni EU a těm, jenž dále šíří informace v oblasti energetických služeb. Přečtěte si nebo stáhněte úplné znění zprávy na webové stránce EESI 2020, nebo si objednejte tištěné výtisky na adrese jana.szomolanyiova@svn.cz.

Smlouvy o EPC mají za cíl zvýšit důvěru mezi majiteli nemovitostí a investory v to, že navrhovaná energeticky úsporná opatření, budou v praxi dosažena. Dodavatel EPC v nich poskytuje záruku za to, že plánovaných úspor bude dosahováno po celou dobu trvání smlouvy.

Na základě zkušeností poskytovatelů EPC napříč 9 evropskými regiony byly v rámci projektu EESI 2020 identifikovány hlavní překážky rozvoje trhů EPC.

Významné jsou přetrvávající bariéry na úrovni regulace, kde jednou z nejnáléhavějších jsou pokyny Eurostatu vylučující mimobilanční financování EPC (tzv. „off-balance“).

Ústřední myšlenkou tohoto Pozičního dokumentu je, že překážky rozvoje EPC je možné překonat pouze s pomocí profesionálního vedení ze strany kvalifikovaných projektových facilitátorů, kteří chápou složitost modelů EPC a mohou rozvinout dobrou komunikaci a důvěru mezi jednotlivými smluvními stranami.

Ze zkušeností partnerů projektu EESI 2020 vycházejí následující doporučení:

Vytvořit nové způsoby práce v rámci a kolem rozhodnutí Eurostatu, které stanovuje, že kapitálové výdaje, které na sebe bere firma poskytující energetické služby, „je nutné zanést do bilance vládních institucí“.
Věnovat více pozornosti rozšiřování trhu soukromých uživatelů služeb EPC, který není rozhodnutím Eurostatu ovlivněn. Vedle sektoru veřejných budov zde stále ještě existuje rozsáhlý trh.
Ocenit roli projektových facilitátorů (konzultantů) při realizaci konkrétních projektů EPC a vyškolit více projektových facilitátorů na regionální úrovni.
Podpořit programy zaměřené na zkvalitnění národních programů a podmínek pro EPC a finanční podporu klientů EPC. Příkladem mohou být Národní rámec pro energetické služby v Irsku a program BAFA v Německu.

Největší databáze projektů EPC

V rámci projektu EESI 2020 byla vypracována největší evropská databáze úspěšných projektů EPC (best practice database). Databáze je vybavena pohodlným vyhledávačem, který umožňuje identifikovat projekty navolením kombinace 12 různých kritérií.

Představené projekty pochází z různých zdrojů. Některé příklady mají původ projektech EU, jako například v projektu Transparense. Je zde zahrnuto také několik vítězných projektů a držitelů ocenění European Energy Service Award. Nakonec je v databázi uvedeno téměř všech 27 pilotních projektů, které byly iniciovány v rámci projektu EESI 2020.

Tato databáze EPC je určena jak facilitátorům (konzultantům, energetickým agenturám, atd.), tak konečným zákazníkům (tj. převážně rozhodujícím pracovníkům a představitelům veřejné správy/ městských samospráv). Poskytuje z jednoho místa přístup k referencím EPC vysoké kvality, pokyny a marketingové informace.

S více než 50 projekty ze 14 evropských zemí představuje databáze cenný zdroj dat, který bude dále udržován a rozšiřován v kontextu nového projektu Horizon 2020 „guarantEE“ .

Databázi naleznete pod následujícím odkazem: http://eesi2020.eu/bestpractice/

Pracovní setkání na téma komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC

Dne 14.10.2014 na Ministerstvu obchodu a služeb proběhlo pracovní setkání na téma Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC. Pracovní setkání bylo pořádáno společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Asociace poskytovatelů energetických služeb.

seminar na MPO o EPC 04

Program pracovního setkání je ke stažení zde.

Prezentace od přednášejících jsou k dispozici na tomto odkazu: http://www.svn.cz/cs/novinky-a-media/novinky/2014/komplexni-reseni-pri-renovaci-budov-v-majetku-statu-s-moznosti-vyuziti-metody-epc

Mezinárodní konference o EPC v Praze

Asociace poskytovatelů energetických služeb zorganizovala za organizační a finanční podpory projektu EESI 2020 a za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu (program EFEKT) mezinárodní konferenci na téma „Energetické služby se zárukou – perspektivní zdroj úspor v Londýně, v Berlíně i v Praze“.

Konference se konala dne 26. listopadu 2013 ve velké zasedací síni Zastupitelstva Magistrátu hl. m. Prahy.
Akce byla pořádána pod záštitou 1. náměstka primátora hl. města Prahy, Ing. Jiřího Nouzy.

Na konferenci se hovořilo o zvyšování energetické účinnosti až o 20 % ve všech členských státech EU. Jednou z cest, jak zvýšení dosáhnout je využití energetických služeb s garantovanou úsporou (EPC) ve veřejném a podnikatelském sektoru. V Londýně i v Berlíně se tak již děje. Jen v Berlíně je 1 500 objektů, které šetří díky realizaci úsporných opatření metodou EPC. Na domácí scéně je jednou z bariér úspěšného rozšiřování EPC legislativa a někdy také nedůvěra veřejné správy. I přes tato omezení snesou domácí projekty, představené na konferenci, srovnání se světovou špičkou.

Prezentace od českých i zahraničních přednášejících jsou k dispozici na tomto odkazu: http://www.apes.cz/news/48/23/Mezinarodni-konference-o-EPC

Informační seminář o EPC v Dublinu

Společnost Codema organizovala 7. listopadu 2013 v Dublinu seminář o EPC, který navštívila řada zájemců z řad místních úřadů, členů irské agentury SEAI, poskytovatelů a zprostředkovatelů energetických služeb a projektových partnerů EESI2020.

Seminář zahájil Owen Keegan, zástupce města Dublin, a položil několik otázek týkajících se možnosti využití EPC ve veřejných budovách. Např.:

  • Mohou být realizovány energeticky úsporné projekty tak, aby byla zachována ekonomická výhodnost nabídky?
  • Mají regionální úřady dostatek znalostí a zkušeností potřebných pro řízení zakázek typu EPC?
  • Je trh poskytující EPC služby dostatečně rozvinutý, aby byl schopný poskytovat ekonomicky výhodné nabídky?

Dále seminář pokračoval prezentacemi od Sabine Piller z berlínské energetické agentury (BEA), Stjohn O´Connor z ministerstva energetiky (DCENR) v Irsku a Joy Hayden, výkonný ředitel z agentury Codema. Následovala panelová diskuze o praktických dopadech využití EPC, zkušenostech z jiných evropských měst a podpůrných mechanismech pro implementaci EPC v Irsku.

Vedoucí projektu Joe Hayden z agentury Codema vysvětlil: „Jednoduše řečeno, EPC stanovuje kritéria energetické náročnosti do standardní smlouvy o energetických službách, která má významný dopad na financování a rizika. EPC lze nejlépe vystihnout jako nabídku alternativního zdroje financí pro efektivní energetické služby za sníženého finančního zatížení uživatele. “

Více informací o celém semináři lze získat na následujícím odkazu:

http://eesi2020.eu/ie/wp-content/uploads/sites/6/2013/11/EPC-Information-Seminar.pdf

EESI2020 na 11. ročníku Evropského týdne regionů a měst

V rámci dne otevřených dveří 11. ročníku Evropského týdne regionů a měst konaného v Bruselu, uspořádala agentura pro rozvoj konkurenceschopnosti a inovace (EACI) při Evropské komisi workshop na téma EPC.

EPC je velmi dobrým příkladem toho, jak se může i soukromý sektor podílet na úsporách energie ve veřejných budovách. Dle slov Timothée Noëla z EACI by mělo být uplatňování EPC regionálními a městskými úřady více podporováno, jak vyplývá z evropské směrnice o energetické účinnosti.

Sabine Piller z Berlínské energetické agentury (BEA), koordinátorka projektu EESI 2020, představila rozsáhlé zkušenosti s EPC ve veřejném sektoru. Jak říká: „Bez EPC bychom v Berlíně nikdy nezrekonstruovali takové množství budov.“

Více informací o workshopu naleznete na tomto odkazu.

 

Zpravodaj

Následujte nás!