EESI2020 България

Софийски университет Св Климент Охридски - град София

Проектът Европейска инициатива за енергийни услуги за постигане целите за спестяване на енергия ЕС за 2020 г – EESI2020, който се реализира между 2013 и 2016 г. от консорциум от Европейски енергийни агенции и  енергийни експерти с подкрепата на Програма Интелигентна енергия Европа на Европейската комисия, очертава пътищата за повишаване прилагането на Договорите с гарантиран резултат – ДГР в 9 европейски региони. За да се подобри устойчивостта на този бизнес модел, на регионално ниво бяха създадени работни групи, бе постигнато включване на ДГР в регионалните планове за енергийна ефективност и  –  реализирани пилотни проекти. В девет Европейски  райони, общо 27 пилотни ДГР проекти са реализирани в рамките на EESI 2020, в резултат на което са спестени  повече от 26 M €,  постигнато намаляване на енергийната консумация над 30%, и на  емисиите на CO2 с 16,000 тона на година. Освен това EESI 2020 насърчава ролята на ДГР консултантите – facilitators  чрез конкретни мерки за изграждане на техния капацитет: обучителни материали за тях бяха разработени на 9 езика,   база данни  с над 50 най-добри практики, ръководство за представяне и реализиране на ДГР проекти. С Европейската награда за енергийни услуги, успешните проекти,  доставчиците и разпространителите на  енергийни услуги / много от тях в контекста на EPC/  получиха публично признание в рамките на организираните събития на високо равнище в Брюксел 2014 и 2015.При оценката на дейностите по проекта и най-вече на пилотните проекти, бяха идентифицирани бариери, пречещи на активното  внедряване на ДГР както следва: висока степен на сложност на ДГР, липса на  доверие в услугите на ЕСКО, комуникационни  бариери  между собствениците на публични сгради и  частните ЕСКО.  ДГР в момента са фокусирани  основно върху обществените сгради, а частните собственици на сгради представляват голям пазарен потенциал.Но проектът на EESI 2020 идентифицира и доразви фактори за успешно прилагане на ДГР.  Чрез квалифицирано ръководене на ДГР-процесите много от не-техническите бариери могат да се преодолеят. Един опитен facilitator може да подкрепи ДГР клиентите при идентифицирането на нови ДГР проекти, да предоставят своя опит в процеса на обществените поръчки и да помогне за преодоляване на културното разделение между публичния и частния страна. Това в крайна сметка ще доведе до по-интензивно развитие на пазара на ДГРл

Бюлетин

Следвайте ни!