Мнение на Агенцията за устойчиво развитие на енергията за ДГР

20150327_125517

Въпреки наличието на голям потенциал за енергийно спестяване както в публичния така и частния сектор, стъпките с които се развива пазара на ЕСКО услуги в България са бавни.
Официална информация за Компании за енергийни услуги (ЕСКО) не се поддържа на национално ниво.
Пазарът на ЕСКО услуги до голяма степен доминиран от дейността на малък брой компании.
На българския пазар се изпълняват предимно проекти в публични сгради.
Въпреки това Втори национален план за действие по енергийна ефективност на България разглежда договорите с гарантиран резултат като възможен финансов инструмент за изпълнение на мерки по енергийна ефективност със значителен енергийно спестяващ ефект. Ефектът от изпълнение на мерки по енергийна ефективност чрез ЕСКО се включва в оценката на мерки в сектори индустрия, услуги и домакинства.
Общия ефект от прилагането на тези мерки ще бъде включен в общата оценка за изпълнение на ВНПДЕЕ.
Регулаторен инструмент в България, който разглежда договорите с гарантиран резултат е Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Последните измененията в ЗЕЕ (от 2013 г) изискват преди сключване на договор с гарантиран резултат, клиента да притежава независимо обследване за енергийна ефективност и издаден сертификат за енергийните характеристики на сградата или извършено обследване на промишлената система, предмет договора с гарантиран резултат. Целта е да предостави достатъчно информация на собственика, която да му позволи да прецени техническата и икономическата целесъобразност на препоръчаните мерки за енергийна ефективност.
Едно добре извършено обследване за енергийна ефективност е стабилна база за определяне параметрите на договора и е реална база за отчитане на гарантирания резултат и е от особено важно значение за успеха на проектите за спестяванията от енергийна ефективност.
По отношение на ЕСКО проекти няма фиксирана схема на финансиране. Финансовите средства за осъществяване на подобен тип проекти могат да бъдат собствени средства на частния сектор, привлечени средства, финансиране от трета страна.
Една възможност в България е Регламент (приет през 2009 г.). Той осигурява значителна подкрепа на публичния сектор при сключване на договори с гарантиран резултат за изпълнение на енергийно ефективни мерки. Компаниите за енергийни услуги получават средства от държавния бюджет за възстановяване на изпреварващите плащания направени от тях при финансиране на проекти.
Агенцията за устойчиво енергийно развитие участва в разглеждането и одобряването на средства за изпълнение на договори с гарантиран резултат, като изготвя мотивирани предложения до Министерството на финансите за финансиране на проектите след представяне на искане за изготвяне на становище от Общинските администрации само за сгради общинска собственост.
Малкия брой искания за финансиране постъпили в АУЕР и откритите несъответствия между изискванията на регламента и представените договори с гарантиран резултат.
Ограниченият опит все още не осигурява достатъчна степен на доверие, който се счита за една от основните бариери при реализиране на пазара на ЕСКО у нас.
Популяризиране на Договорите с гарантиран резултат като механизъм за повишаване на енергийната ефективност и обучение на консултанти в помощ на общинските администрации, които избират ЕСКО модела с гарантиран резултат за изпълнение на проекти по енергийна ефективност е една добра инициатива на Проектът ЕЕSI 2020/ Европейска инициатива за енергийно ефективни услуги.

Лидия Костова
Главен експерт „Контрол по енергийна ефективност на ЕСКО договори”, Дирекция „Контрол и информация”
Агенция за устойчиво енергийно развитие

 

Бюлетин

Следвайте ни!