ZGeorgiev

Мнение за ДГР и EESI2020

Договорите с гарантиран резултат – ДГР и услугите за енергийни спестявания са приложими за всички сектори – сгради, улично осветление, индустрия, услуги и дори транспорт. Изпълнението на дейностите от опитни специалисти и използването на утвърдени решения са гаранция за качеството на изпълнение на мерките от една страна и от друга – за постигане на очакваните спестявания. Нещо повече, договорът може да бъде сключен така, че да се стимулира постигането на допълнителни спестявания на енергия и финансови разходи за енергия и поддръжка.
Гаранциите за качество и за постигане на резултатите дават предимство на т.нар. ЕСКО договори пред класическото проектно финансиране, при което изпълнителят не е отговорен за ефекта от мерките. ЕСКО фирмите налагат и правилно отношение към използването на енергията и принципите на енергийния мениджмънт за непрекъснато подобрение на процесите, които имат отношение към използването на енергия.
България все още няма добре развит пазар на енергоефективни услуги с ползване на модела ДГР. Предвид не доброто състояние на сградния фонд в страната и ниската му енергийна ефективност, съществуването на ЕСКО фирми с добри постижения и опит – в бъдеще се очаква много интензивно развитие на този тип услуги и модел. Добри предпоставки за това са проектите, финансирани от национални и Европейски фондове, които имат за цел да информират гражданите и публичните власти за ползите от ДГР, както и да организират обучение по тяхното прилагане. Проектът EESI2020 / Европейска инициатива за енергоефективни услуги 2020/ е иницатива от особено значение за развитието на ДГР пазара в страната.

д-р инж. Здравко Георгиев – изпълнителен директор на Софена – Софийска енергийна Агенция

Бюлетин

Следвайте ни!