Документ относно ДГР на Европейско ниво

Проектът “Европейска инициатива за енергийни услуги за постигане на целите за спестяване на енергия в ЕС за 2020 г. – EESI 2020 г., който се реализира между 2013 г. и 2016 от консорциум от европейски енергийни агенции и експерти с подкрепата на Програма Интелигентна енергия Европа на Европейската комисия фокусира дейностите си за разширяване на пазара на ДГР в 9 европейски региона. На база опита, придобит в рамките на EESI2020 г., е разработен този документ, който представя позицията на  консорциума и е адресиран към заинтересованите страни на ниво ЕС, в контекста на енергийни услуги.

ДГР  има за цел да увеличи доверието между собствениците на сгради и инвеститорите, че енергоспестяващите мерки гарантирано ще реализират договорените енергийни спестявания като се ползва  опита и резултатите от внедрените в  9-те европейски региони проекти.

Проектът EESI2020 идентифицира и основните пречки за разширяване на пазара на ДГР в Европа. Съществуват и нови неблагоприятни фактори за ДГР, като напр. ръководните Указания на Евростат, които регламентират извънбалансово  финансиране за ДГР.
Посланието е, че голяма част от не-техническите бариери пред ДГР успешно могат да се преодолеят чрез професионално ръководство от квалифицирани консултанти –  Facilitators, които разбират сложността на модела на ДГР и могат да развият добри комуникации и изграждане на доверие между страните по договора.
От опита на партньорите в проекта на EESI 2020 са разработени следните основни препоръки:

  • Създаване на нови начини за работа предвид Указанията на Евростат, който определя, че „капиталовите разходи на ЕСКО за енергийни услуги, се записват в баланса на правителството”.
    •  Засилване вниманието към разширяването на пазара на частния сектор за ДГР, който не е засегнат от Указанията на Евростат, а има голям потенциал за сградния фонд.
  • Признаване ролята на Facilitators в реализацията на конкретни проекти и увеличаване на техния брой на регионално ниво

Насърчаване на Програми, насочени към подобряване на национални рамки за ДГР и финансово подпомагане на клиентите им, напр. като Националната рамка за енергийни услуги в Ирландия и Програма BАFA в Германия.

Пълен текста на документа – във файла по-долу

EESI2020-D5.3-EU_Level_Position_Paper_BG

Бюлетин

Следвайте ни!