Програма за Енергийна ефективност

Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България и Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн.

Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” обхваща две програмни области „Енергийна ефективност” (Програмна област 5) и „Възобновяема енергия” (Програмна област 6) на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и е одобрена на 20 декември 2012 г.

На 27.05.2013 г. бе подписано Програмно споразумение между Комитета на ФМ на ЕИП и Националното координационно звено (НКЗ) към Министерски съвет на Република България.

На 23.08.2013 г. бе подписано Споразумение за изпълнение на Програмата между Министерството на икономиката и енергетиката и НКЗ към Министерски съвет. 

Програмен оператор: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (сега Министерство на икономиката и енергетиката, МИЕ).

Програмен партньор на Донора: Дирекция за водни ресурси и енергия (НВЕ) към Министерството на петрола и енергетиката, Кралство Норвегия.

Цел на Програмата: Намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха. Програмата ще допринесе за намаляване на 35 хил. т СО2.  

Средства по Програмата: 15 600 288 евро, от които 13 260 245 евро (85 %), безвъзмездна финансова помощ (БФП), държавно съфинансиране – 2 340 043 евро (15%).

Период на действие на Програмата: до 16 април 2017 г.

Краен срок за изпълнение на дейности по Програмата: 30 април 2016г.

По Програмата се предвижда да бъдат обявени четири процедури за подбор на проекти, за които ще бъдат подписани споразумения за безвъзмездна помощ. Предвидено е и изпълнение на предварително дефиниран проект с бенефициент Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) в сътрудничество с Енергийния системен оператор (ЕСО) и Дирекцията за водни ресурси и енергия (НВЕ), Норвегия. Проектът„Въвеждане на Европейския пазар на електроенергия в България – II фаза”ще подкрепи либерализацията на пазара на енергия в съответствие с изискванията на Агенцията за сътрудничество на регулаторните органи (АCER) и Обединените европейски преносни оператори на електроенергия (ENTSO-E), интеграция на ВЕИ към пазара и последваща интеграция със съседните пазари и региони, основи на борсата за електрическа енергия. Бюджетът на проекта, включително национално съфинансиране е 1 520 000 евро.

Фонд за двустранни отношения: По Програмата е предвиден и Фонд за двустранни отношения в размер на общо 251 228 евро, чиито правила ще бъдат допълнително обявени на интернет страницата на Програмата. Фондът има за цел да подпомогне потенциалните бенефициенти в търсенето на партньори по проектите, съдействие за разработване на проектното предложение или покриване на разходи, свързани с посещения на изложения, конференции и др. мероприятия, представящи иновативни технологии в областите, свързани с посочените по-горе четири процедури и които биха подпомогнали подготовката на съответните проектни предложения. Предвижда се, Фондът да бъде отворен от ноември 2013 г., след официалния старт на Програмата.

Процедури за подбор на проекти:

1.        Използване на водната енергия като източник за производство на електрическа енергия от малки водноелектрически централи на напоителни и ВиК системи – пилотна иновативна схема

ü     Бенефициенти – държавни и общински предприятия, общини.

ü       Бюджет на процедурата, включително национално съфинансиране – 2 352 942 евро:

·      Минимална стойност на БФП: 250 000 евро;

·      Максимална стойност на БФП – 750 000 евро.

ü       Максимален процент БФП – 90 %.

2.        Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници за отопление в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи:

а) Повишаване на енергийната ефективност замяна на горива/котли, подмяна и реконструкция на абонатни станции и отоплителни инсталации:

ü       Бенефициенти – държава и общини.

ü       Бюджет на процедурата, включително национално съфинансиране – 2 941 176 евро:

·      Минимална стойност на БФП: 170 000 евро;

·      Максимална стойност на БФП – 500 000 евро.

ü       Максимален процент на БФП – 100 % за публични сгради, държавна и  общинска собственост; 60 % за локални отоплителни системи.

б) Използване на енергия за отопление от възобновяеми източници използване на биомаса, слънчева, аеротермална, хидротермална и геотермална енергия за производство на топлинна енергия:

ü       Бенефициенти – държава и общини.

ü       Бюджет на процедурата, включително национално съфинансиране – 4 705 882евро:

·      Минимална стойност на БФП: 170 000 евро;

·      Максимална стойност на БФП – 500 000 евро.

ü       Максимален процент на БФП – 100 % за публични сгради, държавна и общинска собственост; 60 % за локални отоплителни системи.

  1. Производство на горива от биомаса – производство на пелети, дървесен чипс, еко брикети, биогаз от ферми и др.:

ü       Бенефициенти – малки и средни предприятия.

ü       Бюджет на процедурата, включително национално съфинансиране – 1 764 706евро:

·      Минимална стойност на БФП: 50 000 евро;

·      Максимална стойност на БФП – 200 000 евро.

ü       Максимален процент на БФП – 60 %.

  1. Повишаване на административния капацитет и информираността за енергийна ефективност и ВЕИ:

ü       Бенефициенти – университети, обучителни и образователни организации, компании за енергийни услуги.

ü       Бюджет на процедурата, включително национално съфинансиране – 624 065 евро:

·      Минимална стойност на БФП: 30 000 евро;

·      Максимална стойност на БФП – 100 000 евро.

ü       Максимален процент на БФП – 90 %.

Посочените бюджети са прогнозни и Програмният оператор (МИЕ) си запазва правото да прехвърля средства от една процедура в друга с оглед финансиране на качествени проекти.

Бюлетин

Следвайте ни!