Отчет на АУЕР за ЕЕ резултати

Годишен отчет за изпълнението на Национален План
за Действие по Енергийна Ефективност 2014-2020 – 
изготвен от АУЕР и представен на  Министерството на 
енергетиката за внасяне и приемане от Министерския 
съвет. Отчетът е приет с Протокол № 29 от заседание 
на Мин.съвет от 22.07.2015 г
Otchet_NPDEE_22.07.2015

Бюлетин

Следвайте ни!