Добри практики

Този раздел представя някои добри практики от внедрени проекти с Договори с гарантиран резултат, в страните-партньори по проекта, вкл. от българска страна. Голям брой добри практики са представи в страницата на проект EESI2020 на английски език. Те доказват, че този иновативен финансови инструмент дава нови възможни и е от полза за двете страни в това бизнес партньорство от нов тип. Добрите практики, служат като източник на добри идеи и инструмент за стимулиране прилагането на ДГР при проекти, целящи повишаване на енергийната

Бюлетин

Следвайте ни!