snimki seminar30.05.2014 009-1

Информационен ден за EESI2020

На 29.05.2014 в София се проведе първият Информационен ден по проект EESI2020 „Европейска инициатива за енергийни услуги за достигане целите на Европа 20х202х20”. Форумът бе организиран от българския партньор по проекта – Европейски институт по труда, съвместно с Черноморски изследователски енергиен център. Темата на информационния ден беше „ Договори с гарантиран резултат у нас – настояще и бъдеще”.
Презентациите разглеждаха следните теми:
Проблеми за развитието на националния пазар на Договорите с гарантиран резултат – ДГР:
 Законодателни бариери – недостатъчна координация между законовите и подзаконови нормативни актове;
 Финансови бариери – банките в България не разполагат с потенциал за оценка на финансовите ползи от проектите за повишаване на енергийната ефективност, разглеждат ползите като: “социални” или “екологични”, а инвестициите – “рискови”.
 Информационни пречки – Дефицит на информация, инструментариум, доверие, опит;
 Институционални бариери – ограничена техническа и финансова експертност на публичните органи за използване на иновативни бизнес модели;
Ползи за клиентите – основно публични власти:
 Клиентът не използва собствен капитал, съответно не поема инвестиционен риск- прехвърля го на изпълнителя. Договорните условия ангажират до голяма степен ЕСКО с търговски и технически риск;
 Услугите на ЕСКО се предлагат на фиксирана цена, което улеснява планирането и разпределението на бюджета на клиента;
 Гарантирани са финансовите икономии, инвестициите са с гарантиран краен срок на възвръщаемост ;
 Техническо ноу-хау, модернизиране на оборудването, поддръжка и професионално управление на разхода на енергията от страна на ЕСКО;
 Дейностите (планиране, финансиране, строителство, експлоатация, поддръжка) се извършват от един изпълнител, малък брой нива и връзки на взаимодействие
 Енергийното обновяване на сградата води до подобрена енергийна ефективност, повишена надеждност на доставяната енергия, намалени разходи за енергия и отрицателното въздействие върху околната среда. Също – увеличени: стойност и комфорт на сградата.
Видове «съвременни» ДГР, добри практики и инициативи в страните от ЕС.Бяха включени и презентации от българската ЕСКО фирма Energy efficient systems – за добри практики на използване на ДГР у нас. От Фонда за енергийна ефективност и възобновяема енергия – за възможностите за финансиране на ДГР. От представител на EVN – за проект, финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие – за подпомагане на 4 големи общини в България за стартиране на проекти на база ДГР.
За повече информация: eli@eli-energy.com

Бюлетин

Следвайте ни!