Изводи и препоръки, свързани с ДГР

Проектът EESI2020 приключи на 31.03.2016 г. Той вклюваше дейности, свързани с проучване на пазарите на енергийни услуги на партньорите, разработване и адаптация на документи, необходими за ДГР проектите, обучение на консултанти по ДГР и много информационни събития.

Важни изводи бяха направени за проблемите и начините за преодоляването им, свързани с внедряване на този иновативен финансов инструмент.

По-долу са приложени 2 документа, които дават ясна представа за настоящатат ситуация на енергийните пазари , както и препоръки за по-активното използване на ДГР.

Доклад за използване на ДГР

Препоръки за внедряване на ДГР в градовете и регионите

Бюлетин

Следвайте ни!