3

Добра практика в България № 4

Сграда на Ректората на Аграрен Университет, гр. Пловдив

Енерго спестяващи мерки:

1. Подмяна на дограма

2. Топлинно изолиране на външни стени

3. Топлинно изолиране на под-еркер

Стойност на проекта 197 756 лв.
Стойност на кредита 146 504 лв.
Срок на откпуване – 7.1 г.

Резултати от проекта – прогнозно спестяване:

– Електрическа енергия 17 375 квтч/год.

– Природен газ 206 557 квтч/год.

– Емисии парникови газове 97 тона СО2екв./год.

Бюлетин

Следвайте ни!